8 ข้อต้องทำเมื่อติดโควิด-19

8 ข้อต้องทำเมื่อติดโควิด-19
 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ผลตรวจโควิด-19
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการรักษา
  – โทร. 1422 กรมควบคุมโรค
  – โทร. 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  – โทร. 1668 กรมการแพทย์
  – โทร. 191 สถานีตำรวจ
  – โทร. 1330 สำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  – โทร. 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
  – โทร. 1323 กรมสุขภาพจิต
  – โทร. 1506 สำนักงานประกันสังคม
 3. ไม่ออกไปที่สาธารณะ
 4. ล้างมือบ่อยครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 5. แยกใช้ห้องน้ำ (กรณีที่สามารถทำได้)
 6. แยกของใช้ส่วนตัวออกจากสมาชิกภายในครอบครัว
 7. เมื่อมีใช้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและเช็ดตัว เพื่อลดไข้ หากไอ จาม ต้องปิดปากทุกครั้ง
 8. เดินทางไปโรงพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช