7 โรคติดต่อ จากการใช้หลอดดูดน้ำ ช้อนส้อม และแก้วร่วมกัน

7 โรคติดต่อ จากการใช้หลอดดูดน้ำ ช้อนส้อม และแก้วร่วมกัน
  1. โรคโมโนนิวคลีโอซิส จากเชื้ออีบีวี หรือซีเอ็มวี
  2. โรคเริมที่ปาก
  3. โรคมือเท้าปาก รวมทั้งโรดเฮอร์แปงใจนา
  4. โรคไวรัสตับอักเสบ เอและอี
  5. โรคหัด
  6. โรคคางทูม
  7. โรคไข้หวัดใหญ่ และไช้หวัดอื่น ๆ รวมถึงโรคโควิด-19

ข้อแนะนำ
หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะเครื่องดื่มร่วมกันโดยเด็ดขาด ควรดื่มน้ำจากแก้วของตัวเองเท่านั้น และถ้าสะดวกควรพกแก้วน้ำส่วนตัวติดไว้ในกระเป้าเพื่อสามารถใช้แก้วของตัวเองได้ตลอดเวลา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
ที่มา : อ. ดร. พญวธรษมน จันทรเบญจกุล