7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค

7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค
  1. ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย
  2. ผู้ต้องขังในเรือนจำ
  3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  4. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ติดเชื้อเอชไอวีหรือกินยากดภูมิ
  5. ผู้ป่วยเบาหวาน
  6. ผู้สูงอายุ
  7. แรงงานข้ามชาติ

กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการเข้าได้กับวัณโรค ควรพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อประเมินว่าเป็นวัณโรคหรือไม่

ข้อมล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล