6 วิธีใช้อุปกรณ์สูดพ่นยา ชนิด Accuhaler อย่างถูกต้อง

6 วิธีใช้อุปกรณ์สูดพ่นยา ชนิด Accuhaler อย่างถูกต้อง

🗣การสูดพ่นยา
ช่วยรักษาและบรรเทาอาการโรคทางเดินหายใจ และผู้ป่วยที่มีอาการทางหลอดลม เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การใช้อุปกรณ์สูดพ่นยา จะช่วยให้ยาเข้าไปถึงหลอดลมส่วนปลายได้มากที่สุด
1. ตรวจสอบวันหมดอายุ และชนิดของยาให้ถูกต้อง
2. ถือเครื่องพ่นยาในแนวราบขนานกับพื้น เปิดฝาตลับยา ผลักปุ่มโหลดยาไปจนสุดระยะจนได้ยินเสียงคลิก และไม่ต้องเขย่าตลับยา
3. หายใจออกจนสุด เพื่อจะได้มีแรงสูดพ่นยาอย่างเต็มที่ โดยไม่เป่าลมเข้าไปในเครื่อง
4. อมปากกระบอกยาให้สนิท สูดหายใจเข้า เร็ว แรง และลึก
5. นำกระบอกยาออกจากปาก ปิดปากให้สนิท กลั้นหายใจนาน 10 วินาที
6. หายใจออกช้าๆ ทำความสะอาดปากกระบอกยา แล้วปิดเครื่อง
🗣ข้อควรระวัง
1. หากยามีส่วนประกอบของสเตียรอยด์ หลังสูดพ่นยาให้กลั้วคอและบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง(การสูดยาที่มีสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน อาจพบเชื้อราในช่องปาก)
2. ถ้าต้องการพ่นยาซ้ำ ให้เว้นระยะเวลา 30-60 วินาที โดยทำซ้ำขั้นตอนเดิม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563                            
ที่มา : ผศ.(พิเศษ)พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม