6 ขั้นบรรลุสุขภาพ (ด้วยตนเอง)

6 ขั้นบรรลุสุขภาพ (ด้วยตนเอง)
  1. รู้ตัวเลข เบรกโรคไว้การรู้ตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อการไม่เพิ่มโรค
  2. เสี่ยงแค่ไหน การประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ของตนเอง (เช่น เบาหวาน โรคหัวใและหลอดเลือดโตวายเรื่อรัง มะร็ง สมองเลื่อม เป็นต้น)
  3. ตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมาย “ลด-ละ-เลิก” รายปี เพื่อหนีภัยโรคเอ็นซีดี (ลดพุง ลดความตันฯ ละบุหรี่ เลิกเหค้า)
  4. จำให้ดี ทำให้ได้การใส่ใจ 4 อ. (อาหาร อิริยาบถออกกำลังใจ อากาศมลพิษ) บอกลา 2 ส. (สูบบุหรี่ สรา)
  5. ไปให้ถึง การประเมิน น.ค.ร. ส. ส.ว.ย. ของตนเองเป็นประจำ (น้ำหนักความดัน.รอบเอวสูบบุหรี่/สุรา. สติ,วางเอย.เย็นใจ)
  6. พึ่งตนพ้นภัย โรคร้ายเอ็นซีดี ตลอดปิตลอดไป การวัดเอง บันทึกเอง ประเมินเอง และพัฒนาตนเอง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์