5 Facts โรคกรดไหลย้อน

5 Facts โรคกรดไหลย้อน
  1. โรคกรดไหลย้อนเกิดได้ทั้งจาก
    ปัจจัยภายใน เช่น ภาวะอ้วน การตั้งครรภ์ หูรูดหลอดอาหารหลวม
    ปัจจัยภายนอก เช่น การรับประทานอาหารเผ็ด รสจัด ย่อยยาก การดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่
  2. เกิดได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่พบบ่อยในผู้มีอายุมาก ผู้มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย
  3. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย สามารถรักษาหายได้ด้วยวิธีการปรับพฤติกรรม
  4. การรักษาทำได้โดยการปรับพฤติกรรม การใช้ยา หรือการผ่าตัด
  5. ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน ควรรีบรักษาแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ได้ผลดี หากปล่อยเรื้อรัง เสี่ยงต่อการเป็นหลอดอาหารอักเสบ และเพิ่มการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ที่มา : ศ. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ฝ่ายสรีรวิทยา