5 อาหารเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

5 อาหารเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา
  1. ไข้
  2. ไอ
  3. เจ็บคอ
  4. น้ำมูกไหล
  5. หายใจเหนื่อยหอบ

ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ภายใน 14 วัน หากพบอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน

  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด โดยเฉพาะตลาด
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
  • รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล