4 เป้าหมายเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2

4 เป้าหมายเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2
  • ยอดผู้ป่วยระลอก 2 ในเดือนบทุกประเทศเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทั่วโลกมีผู้ป่วย 2-3 วัน 1 ล้านคน (ข้อมูลต้นเดือนพฤศจิกายน) ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ยากต่อการควบคุม
  • ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อที่ยาวไกลกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นความยากลำบากพอสมควร ในการควบคุมป้องกันโรค โดยฉพาะถ้ามีการเคลื่อนย้ายของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบแบบเข้มงวดหรือลักลอบเข้าประเทศ

– คนไทยทุกคนต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคด้วยการดูแลตนเอง เฝ้าระวังลดการแพร่กระจายโรค
– ประเทศไทยทำได้ดีมาตลอด 3 เดือน สำหรับ
การป้องกัน การระบาดระลอก 2 ที่อาจมาถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องไม่ลืมมาตรการป้องกันต่าง ๆ
– การตรวจวินิจฉัยจะต้องเป็นเชิงรุกและทำได้รวดเร็วประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น อาจทำให้ยากต่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ปัจจุบันวิธีตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น จะสามารถคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ควบคุมไม่ให้มีเกิดการระบาดในประเทศไทย โดยต้องอาศัยระบบเฝ้าระวังโรคที่รวดเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ