3 ตั้ง ป้องกัน “โรคไขมันคั่งตับ”

3 ตั้ง ป้องกัน “โรคไขมันคั่งตับ”
  1. ตั้งสติ และรู้จักตนเองให้ชัดจนที่จะรักษาสุขภาพ โรคไขมันดั่งตับมักมากับโรคอ้วน จากงานวิจัยพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เคยลดน้ำหนักได้อย่างน้อยร้อยละ 10 จะมีปัญหาน้ำหนักเพิ่มขึ้นใหม่ได้ในเวลา 1 ปื
  2. ตั้งเป้าหมาย ลดน้ำหนักให้ได้โดยริ่มที่ร้อยคะ 3-5 ก่อน โดยให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องกรออกกำลังกายและการควบคุมอาหารที่ได้รับต่อวันอย่างต่อเนื่อง
  3. ตั้งต้นใหม่ หากล้มเหลวให้ตั้งใจ และเริ่มต้นใหม่เสมอ การให้กำลังใจตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประสริฐสุข