1000 วันสำคัญสำหรับเด็ก

1000 วันสำคัญสำหรับเด็ก

1000 วันแรกสำหรับด็กจะนับรวมทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงอายุ 2 ปี ซึ่งจะรวมกันได้ 1000 วัน นับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กในการพัฒนาทั้งทาง ด้านสมองและจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กที่สมบูรณ์ในอนาคต

สิ่งที่สำคัญยิ่งในการตรียมตัวตั้งแต่ก่อนจะตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์

  • มารดาจะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  • มารดาควรได้รับการตรวจดูแลสุขภาพตามกำหนด
  • มารดาควรรับประทนอาหารเต็มที่ ครบทุกหมู่ไม่ควรให้มารดางดอาหาร 6-8 อย่าง ตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้เสี่ยงภูมิแพ้ เพราะจะทำให้น้ำนมมารดาไม่ได้คุณภาพ
  • ทารกในช่วง 6 เดือนแรกควรจะได้รับนมมารดา
  • ทารกควรได้รับอาหารเสริมเพิ่มเติมตามวัยที่เหมาะสมอาจเริ่มตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป

การส่งเสริมให้มารดารับประทานอาหารที่มีคุณค่าตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และระหว่างให้นมบุตร ทำให้ทารกได้สารอาหารที่ครบถ้วน และมีการพัฒนาสมองและร่างกายได้อย่างดีที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรธณ