ไม่มีอาการหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงไปโรงพยาบาล

ไม่มีอาการหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงไปโรงพยาบาล
  1. ให้เฝ้าสังเกตอาการ (ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย) ตนเองที่บ้านทุกวันอย่างน้อย 14 วัน
  2. ไม่แนะนำให้ไปตรวจหาเชื้อและขอใบรับรองแพทย์ในช่วงที่ไม่มีอาการ gพราะโอกาสพบเชื้อน้อยมากหรือหากตรวจแล้วไม่พบเชื้อไม่สามารถยืนยันได้ ว่าจะไม่ติดเชื้อโควิด-19 จึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจ
  3. ในขณะที่ไม่มีอาการ ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไป
  4. งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  5. งดเดินทางไปในที่ชุมชนและใช้ขนส่งสาธารณะ
  6. หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยและวัดไข้ทุกวัน
  7. หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล อีกทั้งอาจเป็นการนำเชื้อต่าง ๆ ไปติดผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล