ไข้เลือดออกกับสตรีตั้งครรภ์

ไข้เลือดออกกับสตรีตั้งครรภ์

โรคไข้เลือดออกมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝน จึงมีความจำเป็นที่ต้องระมัดระวัง การติดเชื้อไข้เลือดออก เพราะในผู้ป่วยบางรายโรคนี้อาจมีความรุนแรงถึงชีวิตได้ ซึ่งเด็กและสตรีตั้งครรภ์ก็จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของโรคสูง สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก ไม่เพียงแต่มีความเสี่ยงของตัวเองเท่านั้น เชื้อยังอาจผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ และทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ คลอดก่อนกำหนด หรือเสียชีวิตในครรภ์ได้ แต่ไม่ได้ไปทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดของทารก

การป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่กำลังมีไข้เลือดออกระบาด

พยายามป้องกันตัวเองจากการถูกยุงลายกัด ได้แก่

  • การสวมเสื้อผ้ามิดชิด
  • การมีมุ้งลวดหรือมุ้งป้องกันยุง
  • การทาสารกันยุงที่ปลอดภัย
  • การทำลายแหล่งน้ำสกปรกต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดยังช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้า (ZIKA) ซึ่งมีผลเสียร้ายแรงต่อทารกในครรภ์อีกด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ