ไข้ปวดข้อยุงลาย

ไข้ปวดข้อยุงลาย

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ที่มียุงลายสวน และยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เลือดออก

อาการ มีไข้ ปวดข้อ มีผื่น อาจมีเยื่อตาแดง

การรักษา

โรคนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาโรค และมักหายไปเอง การรักษาในปัจจุบัน จึงเป็นการรักษาตามอาการ

การป้องกัน

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยการแต่งกายให้มิดชิด เช่น ชาวสวนยางควรใส่เสื้อและ กางเกงขายาว หรือ ใช้ยาทากันยุง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ