ไขปัญหาคาใจเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน

ไขปัญหาคาใจเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน
 1. ถาม : อาการคงที่แล้ว ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกายหรือไม่
  ตอบ : ไม่จำป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัส (RT-PCR) ในทุกราย การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 2. ถาม : จำเป็นต้องแยกตัวจากสมาชิกภายในครอบครัวหรือไม่
  ตอบ : จำเป็นต้องแยกจากสมาชิกในครอบครัวประมาณ 10-14 วัน โดยแยกของใช้ส่วนตัว และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. ถาม : สามารถออกไปสถานที่สาธารณะได้หรือไม่
  ตอบ : สามารถออกไปได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 4. ถาม : มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำอีกหรือไม่
  ตอบ : มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำได้ หากได้รับเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ หรือได้รับเชื้อในระหว่างที่ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อลดลงมากแล้ว
 5. ถาม : เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 แล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่
  ตอบ : สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ภายหลังจากหายป่วยแล้ว 3-6 เดือน
 6. ถาม : สามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่
  ตอบ : สามารถบริจาคเลือดได้ หลังหายป่วยและได้รับการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช