ไขข้อข้องใจเรื่องการกินยา

ไขข้อข้องใจเรื่องการกินยา

ㆍ ยาก่อนอาหาร โดยทั่วไปให้กินยาก่อนรับประทานอาหารประมาณ 30 นาที และควรทานในขณะที่ท้องว่าง

ㆍ ยาหลังอาหาร ควรกินยาหลังจากรับประทานอาหารไม่เกิน 15-30 นาที

ㆍยาพร้อมอาหาร ควรกินยาไปพร้อมกับอาหารคำแรก หรือรับประทานอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ㆍ ยาหลังอาหารทันที ควรกินยาทันทีหลังรับประทานอาหารค่ำสุดท้าย

ㆍ ยาก่อนนอน โดยทั่วไปควรกินยา ก่อนเข้านอนประมาณ 15-30 นาที

หมายเหตุ ยาบางประเภทอาจมีวิธีการกินยานอกหนือไปจากที่กล่าวข้างต้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ยา แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรผู้จ่ายยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest