ใช้ขนตาปลอมอย่างไรให้สวยงามอย่างปลอดภัย

ใช้ขนตาปลอมอย่างไรให้สวยงามอย่างปลอดภัย
  • ใช้ขนตาปลอม และกาวที่ได้มาตรฐาน
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่เสมอ
  • ไม่ขยี้ตาขณะใส่ขนตาปลอม
  • ไม่ควรใส่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • ทำความสะอาดขนตาปลอมและอุปกรณ์ใส่ขนตาปลอมหลังใช้งาน
  • ไม่ใช้ขนตาปลอมร่วมกับผู้อื่น
  • ทำความสะอาด เปลือกตาเป็นประจำ
  • สังเกตอาการผิดปกติ เช่น เปลือกตาบวมแดง ปวดตา ตาแดง การมองเห็นลดลง ควรรีบพบจักษแพทย์

หากมีความจำเป็นต้องใช้ขนตาปลอม ควรศึกษาวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
และใช้ด้วยความระมัดระวัง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ฝ่ายจักษุวิทยา