โรงเรียนกับภาวะฝุ่น PM2.5

โรงเรียนกับภาวะฝุ่น PM2.5

ในภาวะปัญหาคุณภาพของอากาศที่เป็นมลพิษ เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ ดังนั้น โรงเรียนควรมีเกณฑ์เพื่อกำหนดกิจกรรมของเด็ก ดังนี้

ในเด็กปกติ

  1. เมื่อระดับ AQI มากกว่า 100 หรือ PM 2.5 มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม. ควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง
  2. เมื่อระดับ AQI มากกว่า 200 หรือ PM 25 มากกว่า 90 มคก./ลบ.ม. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และพิจารณาหยุดเรียน

ในเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจและโรคหัวใจ

  1. เมื่อระดับ AQI มากกว่า 50 หรือ PM 25 มากกว่า 37 มคก./ลบ.ม. ควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง
  2. เมื่อระดับ AQ มากกว่า 100 หรือ PM 25 มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และพิจารณาหยุดเรียน

โรงเรียนควรมีการติดตามรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษอยู่เสมอ เพื่อปรับวิธีการดูแลด็กให้เหมาะสมกับคุณภาพอากาศ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี