โรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่

โรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่

ปอดบวม ท่อลมและหลอดลมอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อลายอักเสบ กล้ามเนื้อลายสลาย

สมองอักเสบ อัมพาตเฉียบพลัน

ถ้ามีอาการของโรคแทรกซ้อน เช่น หายใจเร็ว แน่นหนอก หายใจลำบาก ซึมลง ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไอเป็นเลือด หรือผ่านไป 3 วันแล้วแต่ยังมีไข้สูง หรืออาการเลวลง ควรไปโรงพยาบาลทันที

ผู้อยู่ในกลุ่มสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีตั้งครรภ์ ควรฉีดวัดชีนไช้หวัดใหญ่ประจำปื เพื่อป้องกันการติดชื้อ และช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนหากเป็นไข้หวัดใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล