โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้

โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สามารถทำได้ ดังนี้

  1. ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง
  2. ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน
  3. และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  4. ควบคุมโภชนาการให้สมดุล
  5. หลีกเลี่ยงอาหาร เค็ม หวาน มัน
  6. รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น
  7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  8. งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ควรควบคุมปัจจัยเสี่ยง รับประทานยา และพบแพทย์สม่ำเสมอ
  • หากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบมาโรงพยาบาลทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร