โรคมะเร็งในเด็ก ที่พบบ่อยในไทย

โรคมะเร็งในเด็ก ที่พบบ่อยในไทย

เด็กมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก เด็กมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึง ร้อยละ 70 โรคมะเร็งในเด็ก พบได้ในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโต โดยมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Acute leukemia)

2. มะเร็งสมอง (Brain Tumor)

3. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphomo)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล