หลากหลายความเข้าใจผิด โรคพิษสุนัขบ้า

หลากหลายความเข้าใจผิด โรคพิษสุนัขบ้า

ความเชื่อ : โรคพิษสุนัขบ้า พบในสุนัขท่านั้น

ความจริง : โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดแต่สัตว์ที่มีโอกาสก่อให้เกิดโรคได้สูงคือ คือ สุนัขและแมว

ความเชื่อ : เชื้อพิษสุนัขบ้ามีเฉพาะในสุนัขหรือแมวที่มีอายุมาก ตัวโต

ความจริง : ลูกสุนัขหรือลูกแมวอายุ 1-3 เดือนก็มิโอกาส ได้รับเชื้อขณะคลอด และจากแม่ในขณะเลี้ยงดูจากการเลียหรือให้นมซึ่งในขณะนั้นแม่อาจจะยังไม่แสดงอาการของโรคออกมา

ความเชื่อ : โรคพิษสุนัขบ้า เกิดในฤดูร้อนเท่านั้น

ความจริง : โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้ในทุกฤดู แม้จะโดนกัดในฤดูหนาวหากไม่มั่นใจว่าสัตว์ปกติ และได้รับวัคซีนป้องกันโรคหรือไม่ ผู้ถูกกัดควรไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคทันที

โรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้ การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสัตว์มีเชื้อกัด และการรับวัคซีนเมื่อถูกสัตว์ที่ไม่มั่นใจว่ามีเชื้อกัด จึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา