โรคที่แพร่เชื้อทางอากาศ

โรคที่แพร่เชื้อทางอากาศ

โรคที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne diseases) ได้แก่

โรคสุกใส (Chickenpox)

  • อาการเฝ้าระวัง มีไข้ ตุ่มน้ำใสทั่วตัว Fever with vesicular rash (fluid-filled blister)

โรคหัด (Measles)

  • อาการเฝ้าระวัง มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง มีผื่นแดงจากศีรษะไปทั่วตัว Fever with cough, coryza, conjunctivitis and maculopapular rash

วัณโรค (Tuberculosis)

  • อาการเฝ้าระวัง ไอเรื้อรัง > 2 สัปดาห์ หรือ ไอเป็นเลือด และ ไข้เรื้อรัง > 2 สัปดาห์ และ น้ำหนักลด Coughing for more than 2 weeks or Coughing up blood Fever for more than 2 weeks Unintentional weight loss

หากมีอาการเหล่านี้ให้แจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที If you have recently experienced those symptoms,please contact screening nurse or health personnel as soon as possible.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563