โรคต้องระวัง หากดื่มน้ำแก้วเดียวกัน

โรคต้องระวัง หากดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
  1. โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ
  2. โรคคางทูม
  3. โรคหัด
  4. โรคโมโนนิวคลิโอซิส (จากเชื้ออีบีวี หรือ ซีเอ็มวี)
  5. โรคเริมที่ปาก
  6. กลุ่มโรคมือเท้าปากรวมถึงโรดเฮอแปงใจนา
  7. โรคไวรัสตับอักเสบเอ และ อี

ไม่ควรใช้แก้วน้ำ หรือซ้อนส้อมร่วมกับผู้อื่นเพราะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อโรคติดต่อดังกล่าวข้างต้นได้

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล