โรคติดเชื้อไวรัสในเด็ก

โรคติดเชื้อไวรัสในเด็ก

กลุ่มทางเดินหายใจ

เชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นไข้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ที่สำคัญ คือ เชื้ออาร์เอสวี และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

กลุ่มทางเดินอาหาร

เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่สำคัญ คือ เชื้อไวรัสโรต้า

กลุ่มไข้และผดผื่น

เชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นไข้และผื่นที่สำคัญ คือ เชื้อไวรัสมือเท้าปากและเชื้อไวรัสอีสุกอีใส

เชื้ออาร์เอสวี และเชื้อไวรัสโรต้า : พบบ่อยในเด็กเล็ก

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ : พบได้ทุกอายุ

ชื้อไวรัสมือเท้าปาก และเชื้อไวรัสอีสุกอีใส : พบบ่อยในเด็กอนุบาล

เชื้อไวรัสที่มีวัคชีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ โรต้า อีสุกอีใส

เชื้อไวรัสที่ไม่มีวัคซีนป้องกัน ได้แก่ อาร์เอสวี มือเท้าปาก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ