โรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม

โรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม

โรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม (Age-Related Macular Degeneration : AMD) เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นเฉพะส่วนกลางของภาพ แต่กาพด้านข้างของการมองเห็นยังคงชัดเจน พบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น

กลุ่มเสี่ยง

 1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
 3. ผู้ที่มีประวัติของครอบครัวป่วยเป็นโรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม
 4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน
 5. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้รับแสงสว่างมากเป็นเวลานานหลายปี

อาการของโรค


ตามัว เห็นสีไม่ชัดเจน ภาพบิดเบี้ยวและภาพแหว่งบริเวณกลางภาพ

การดูแลตนเอง

 1. เข้ารับการตรวจตาทุกครั้งตามการนัดหมายของแพทย์
 2. ทดสอบการมองเห็นด้วยแผ่นภาพแอมสเลอร์ (Amsler Grid) เองที่บ้าน
  * หากมีแว่นสายตาให้สวมแว่นด้วย
  * ถือแผ่นตรวจในระยะอ่านหนังสือ (1 2-14 นิ้วจากใบหน้า)
  * ปิดตาอีกข้างตรวจทีละข้าง
  * มองไปที่จุดตรงกลางของแผ่นภาพแอมสเลอร์ (Amsler Grid)
  * สังเกตเส้นเบี้ยว เบลอ หรือส่วนของเส้นที่หายไป
  * ตรวจตาอีกข้างเช่นเดียวกัน และตรวจเป็นประจำทุกวัน
 3. หากมีอาการรนแรงหรือผิดปกติจากเดิม ให้รีบพบแพทย์ทันที

คำแนะนำจากแพทย์


ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้นผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติตัวรับการรักษาและป้องกันความเสี่ยงที่ทำให้โรครุนแรงขึ้นตามที่แพทย์แนะนำ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกรฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ดิศรณ์ สุวจนกรณ์