โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ocular Myasthenia Gravis) เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อลายทำให้เกิดการนำกระแสประสาทลดลงและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง พบได้ทุกช่วงอายุแต่มักพบมากในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และผู้ชายสูงวัย

หนังตาตก ซึ่งมีอาการคล้าย กับภาวะหนังตาตกตามวัย อาการ เห็นภาพซ้อน
กล้ามเนื้อหนังตาย้อย อาการ หลับตาไม่สนิท

การรักษา
รักษาได้ด้วยการให้ยา และด้วยการผ่าตัด แต่การรักษาด้วยการผ่าตัดหนังตาให้ผลการรักษาที่ไม่แน่นอน โดยก่อนการผ่าตัดหนังตาควรสังเกตอาการต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อเข้ารับการปรึกษากับจักษุแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข