“โรคกระจกตา”

“โรคกระจกตา”

กระจกตา คือ ส่วนที่อยู่ต้นหน้าสุดของดวงตา ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน ถือเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรค และทำหน้าที่หักเหแสง โรคกระจกตทำให้กรมองเห็นมีปัญหา อาจรุนแรงถึงชั้นสูญเสียการบองเห็นถาวร โรคกระจกตาติดอันดับ 4- 6 ของประทศที่เป็นสาเหตุทำให้ตาบอด

โรคกระจกตา ได้แก่ กระจกตาติดเชื้อ กระจกตาบวม กระจกตาโก่ง หรือรูปร่างผิดปกติกระจกตาเสื่อมจากพันธุกรรม แผลเป็นที่กระจกตา ภาวะปฏิเสธกระจกตาที่ปลูกถ่าย

หากมีอาการเบื้องต้น เช่น การมองเห็นเริ่มพร่องไม่ชัดเจน มองเห็นเลื่อนลาง ควรพบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ