โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ระยะฝึกตัวเปลี่ยนไปจริงหรือ?

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ระยะฝึกตัวเปลี่ยนไปจริงหรือ?

ตอบ : จริง
ระยะฟักตัวโดยเฉลี่ยของเชื้อโควิด-19

สายพันธุ์ดั้งเดิม 5-6 วัน
สายพันธุ์เดลต้า 4 วัน
สายพันธุ์โอมิครอน 3 วัน

  • ระยะฟักตัวโควิด-19 เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการรับมือกับการแพร่กระจายเชื้อ
  • ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 2-14 วัน หลังจากรับเชื้อ และแสดงอาการหลังจากวันที่ 11-12 วัน ช่วงที่กระจายเชื้อได้มากที่สุดคือ 1-2 วันก่อนที่จะมีอาการและช่วง 2 -3 วันหลังเริ่มมีอาการ จึงเป็นที่มาของการกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วันทันทีหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อแบบมีความเสี่ยงสูง
  • เมื่อสายพันธุ์โอมิครอนมีระยะฟักตัวที่สั้นลงทำให้การแพร่เชื้อเร็วขึ้น และกระจายเชื้อได้กว้างมากขึ้น มีผลโดยตรงต่อการควบคุมโรค และการตรวจรักษาที่ย่อมทำได้ลำบากขึ้นตามไปด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก