โควิด-19 รู้ไว้ใครต้องตรวจ

โควิด-19 รู้ไว้ใครต้องตรวจ

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องมาตรวจหาโรคโควิด-19

 • มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาขึ้นไป ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย น้ำมูก)

ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง

 • มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
 • มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19
 • ประกอบอาชีพที่มืโอกาสสัมผัสกับนักท่องเที่ยว
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19

ผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ ยังไม่จำเป็นต้องมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล แนะนำให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งปฏิบัติตัว ดังนี้

 • กักตัวอยู่ที่บ้านโดยไม่อยู่ร่วมห้องกับสมาชิกคนอื่น ๆ
 • หากจำเป็นต้องคุยกับสมาชิในบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 • ล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
 • แยกใช้ห้องน้ำ หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำเดียวกันกับคนในบ้าน
 • ควรทำความสะอาดลูกบิดประตู ก็อกน้ำ ชักโครก อ่างน้ำด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานทุกครั้ง
 • งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 • หากมีไข้สูงและพบอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจให้ สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์โดยรถส่วนตัว หลีกเลี่ยงการโดยสารรถสาธารณะ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล