โควิด-19 ระบาดระยะไหน ก็ต้องไม่ประมาท

โควิด-19 ระบาดระยะไหน ก็ต้องไม่ประมาท

ในขณะนี้การระบาดในประเทศไทยยังอยู่ในระยะ 2 คือ เป็นการติดเชื้อในวงจำกัดสามารถสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสได้ แนวทางในการปฏิบัติตนของคนไทยยังคงต้องเคร่งครัดมีะเบียบวินัยในทุกระยะเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ระยะ 3 ให้ช้าที่สุด

คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว

  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ทุกครั้งที่ใช้ห้องน้ำหรือสัมผัสกับสิ่งอื่น เช่น ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู
  • ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น หรือเมื่อยังไม่ได้ล้างมือ
  • รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร
  • หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น
  • ใช้หน้ากากผ้า เมื่อต้องไปในที่ชุมชนหรือต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก เช่น โดยสารรถสาธารณะ
  • กินอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด
  • กินอาหารของใครของมัน ไม่ใช้อุปกรณ์ การกินร่วมกับผู้อื่น
  • งดการเดินทางไปต่างประเทศ
  • งดกิจกรรมหรือการประชุมที่เกิดการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก เช่น งานอีเวนท์ งานเลี้ยงสังสรรค์

หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (ไข้สูง ไอ น้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย) ให้ใส่หน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ