โควิด-19 กับสตรีตั้งครรภ์

โควิด-19 กับสตรีตั้งครรภ์

จากบทความ “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: What obstetricians need to know” ซึ่งตีพิมพ์ออนไลน์ใน American Journal of Obstetrics and Gynecology เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการทบทวนการดำเนินโรคและรายงานผู้ป่วย สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรค SARS และ MERS และนำรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 2 รายงาน มีสตรีตั้งครรภ์ 18 คน กับทารก 19 คน จากข้อมูลนี้จึงพอสรุปได้ว่า

  • ไม่มีหลักฐานว่าสตรีตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อง่ายขึ้น
  • อาการนำทางคลินิกในตรีตั้งครรภ์คล้ายคลึงกับคนทั่วไป
  • อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ ไข้ และ ไอ
  • ยังไม่มีข้อมูลว่าสตรีตั้งครรภ์มีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป
  • ส่วนใหญ่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด
  • ยังไม่พบการติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ผ่านรก
  • ไม่พบการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด
  • การดูแลรักษาใช้แนวทางที่ปฏิบัติในโรค SARS และ MERS
  • ไม่พบเชื้อในน้ำนม จากตัวอย่างที่สุ่มตรวจ

จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันยังมีข้อมูลไม่มากพอกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคโควิด-19 ซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะผลของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมทั้งผลต่อทารกในครรภ์ ซึ่งคงต้องรอให้สตรีตั้งครรภ์กลุ่มนี้มีอายุครรภ์ครบกำเนิดหรือทยอยคลอดบุตรออกมาเสียก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ