โควิด-19 กับการระบาดระลอก 2

โควิด-19 กับการระบาดระลอก 2

โดยปกติเมื่อเข้าฤดูฝน อากาศจะเริ่มเย็นลง อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจจะเพิ่มมากขึ้นเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้หวัด โรดโควิด-19 ก็เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคหนึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้ในประเทศไทยจะไม่พบการระบาดระหว่างประชากรไทยในประเทศ พบเพียงแต่การติดเชื้อจากกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แต่เมื่อมีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะออกมา อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดระลอก 2 อีกทั้งโรงเรียนเริ่มมีกำหนดเปิดเทอม ดังนั้นทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ ไม่ละเลยในการเฝ้าระวังตนเอง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่

มาตรการในการป้องกันที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  • ล้างมือบ่อย ๆ
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
  • รับประทานอาหารที่สุกสะอาด
  • รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น
  • การกำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
  • มีการสัมผัสกันระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด
  • หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน หรือการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ

ความเสี่ยงของการระบาดระลอก 2 ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะหากเกิดการระบาดระลอก 2 สถานการณ์จะหนักหนากว่ารอบแรกแน่นอน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563

ที่มา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ