โควิด กับการเปิดโรงเรียน

โควิด กับการเปิดโรงเรียน
  • ควรเปิดโรงเรียนธรรมดาก่อนเปิดโรงเรียนกวดวิชา เพราะโรงเรียนกวดวิชาจะมีเด็กหนาแน่นมาก และสถานที่ตั้งส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ชุมชนหนาแน่น เช่น ในห้างสรรพสินค้า บริเวณพื้นที่มีการรวมตัวของประชากร ห้องเรียนจะมีนักเรียนจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าโรงเรียนธรรมดา
  • นักเรียนประถมในต่างจังหวัดโดยฉพาะในชนบทมีนักเรียนน้อย การควบคุมการแพร่กระจายมักทำได้ง่ายกว่า
  • โรงเรียนใหญ่ในเมืองมีนักเรียนจำนวนมาก ควรจะต้องมีมาตรการการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด
  • เด็กโตหรือนักศึกษาจะมีโอกาสแพร่กระจายโรคได้มากกว่า เพราะเดินทางไปได้ไกลสัมผัสคนได้มากกว่าเด็กเล็กมาก
  • มีการกำหนดระยะห่างของนักเรียน หรือลดจำนวนนักเรียนลงต่อหน่วยเวลา
  • มีการดูแลด้านสุขอนามัยของเด็ก เช่น การล้างมือ การรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดวลาที่อยู่ในโรงเรียน
  • ลดกิจกรรมที่เด็กต้องมีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
  • เด็กโตหรือหรือนักศึกษา ควรฝึกให้เรียนออนไลน์ได้ด้วย แล้วสลับกันไปเรียนภาคปฏิบัติ
  • หากเด็กมีอาการไข้ ให้เฝ้าระวังอาการอยู่บ้าน งดการไปโรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ