แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19
  • ผู้ที่หายป่วยสามารถปฏิบัติตัวเหมือนคนทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวต่อและไม่ต้องตรวจหาเชื้อช้ำ เพราะอาจตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายได้แล้ว
  • รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
  • หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ เช่น มีไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจลำบาก เบื่ออาหาร ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรับการรักษา หรือสายด่วน 1422 หรือ 1668

คำแนะนำในการกักตัวตามอาการ

  • ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ให้แยกกักตัวที่บ้าน หรือสถานที่กักตัวข้องรัฐอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ
  • ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ให้แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่กักตัวของรัฐอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังมีอาการให้กักตัวต่อจนกว่าจะดีขึ้นอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
  • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ให้รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐ หากมีอาการดีขึ้นสามารถกลับได้แต่ต้องแยกกักตัวที่บ้านให้ครบ 21 วัน นับจากวันที่มีอาการ

ที่มา
รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. นพ.กำรร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564