เหตุผลดีๆที่มารักษามะเร็งที่จุฬาฯ

เหตุผลดีๆที่มารักษามะเร็งที่จุฬาฯ

หลากเหตุผลที่ควรมา รักษามะเร็งที่ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

1. เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประทศ มีชื่อเสียงมานานกว่า 100 ปี

2. เปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี ผลิตบุคลกรทางรังสีรักษาอันดับต้นของประเทศ

3. มีทีมรักษาโรคมะเร็งครบวงจร รักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน

4. เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้นการรักษาได้มาตรฐานในทุกแผนก

5. อยู่ภายใต้สภากาชาดไทยไม่แสวงหากำไร เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ

6. ผ่านการ รับรองคุณภาพ การรักษาและบริการ ผ่านสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

7. ให้บริการตรวจผู้ป่วยทั้งในและนอกวลาราชการ มีหอผู้ป่วยพร้อมรองรับผู้ป่วยใหม่

8. มีงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากในและต่างประเทศออกมาอย่างต่อเนื่อง

9. มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกด้าน ตั้งแต่ระยะต้นถึงระยะสุดท้าย

10. อยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ทั้งทางสาธารณะและรถส่วนตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล