เล่นอย่างไรกับลูกวัยอนุบาล

เล่นอย่างไรกับลูกวัยอนุบาล

ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เด็ก ๆ ไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ หากแต่พ่อแม่ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลผ่านการเล่นและกิจกรรมที่บ้านได้

เด็กอายุ 3 – 4 ปี

  • แนะนำของเล่น เช่น จิกซอว์ ของเล่นตัวต่อการเล่นไฟฉาย ที่ช่วยฝึกฝนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์รวมถึงทักษะเชิงมิติสัมพันธ์
  • ให้เด็กช่วยงานบ้าน เช่น การรดน้ำต้นไม้ หรืออาจจะเป็นเกม เช่น ใครเช็ดเก้าอี้เสร็จก่อนกัน

ที่เตรียมพร้อมการเข้าเรียนเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

  • จัดเวลาการเล่นเหมือนกับแผนการเรียนเพื่อฝึกฝนการจัดสรรเวลา เช่น ช่วงเช้าเป็นเวลาเรียนรู้ มีพักระหว่างเรียน พักเที่ยง และเวลานอนกลางวัน ช่วงบ่าย เป็นเวลาสันทนาการกิจกรรมกลุ่มฝึกงานฝีมือ
  • สิ่งสำคัญ คือ ควรฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยการจัดสรรเวลา รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล