เรียนรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ลดอัตราการเสียชีวิต

เรียนรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ลดอัตราการเสียชีวิต

เรียนรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 20%

1. แมมโมแกรม เอกซเรย์ โดยใช้เครื่องมือเฉพาะได้รับการยอมรับ ว่าดีที่สุด ควรทำตั้งแต่อายุ 40 ปี ทุก 1 ปื

2. ด้วยตนเอง ควรทำตั้งแต่ อายุ 20 ปีขึ้นไป ทุก 1 เดือน

3. โดยแพทย์หรือบุคลากรเฉพาะทาง ควรทำตั้งแต่อายุ 40 ปี ทุก 1 ปี

4. MRI (ภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) มีราคาแพง ผู้ที่มีความผิดปกติของยีน BRCA ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป หรือเคยมีประวัติได้รับการฉายรังสีปริมาณบริเวณหน้าอกตั้งแต่อายุน้อย แนะนำให้ทำ MRI ร่วมกับแมมโมแกรม

รพ.จุฬาฯ มีเครื่องฉายรังสี เครื่องแมมโมแกรม 3 มิดิ และครื่อง MRI ที่จำเพาะเจาะจงสำหรับมะร็งเต้านม พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเพื่อการตรวจรักษาทุกระยะ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

Pin It on Pinterest