เฝ้าระวัง “โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น โคโรน่าไวรัส”

เฝ้าระวัง “โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น โคโรน่าไวรัส”

โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น โคโรน่าไวรัส มีระยะฟักตัวของโรคประมาณ 2-7 วัน ผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นหรือแหล่งระบาด จึงต้องเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน (2 เท่าของระยะฟักตัว) ถ้าเกิน 14 วันแล้วไม่มีอาการผิดปกติ คือปลอดภัยจากโรค

คำแนะนำ

  1. ติดต่อผ่านฝอยละอองจากการไอหรือจามเหมือนไข้หวัดใหญ่โดยการสัมผัส จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่อาการไอหรือจาม
  2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
  3. ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ อย่างถูกต้องและนานพอสมควร เพื่อให้น้ำชะล้างเชื้อโรค
  4. ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือสามารถใช้แอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อได้
  5. หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือมีคนอยู่พลุกพล่าน เพราะอาจมีคนที่มีเชื้ออยู่ในบริเวณนั้น
  6. ในช่วงการระบาดของโรค ก่อนสัมผัสใบหน้าให้ล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ