เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนการผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ

เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนการผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ

การผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ ครอบคลุมถึงการผ่าตัดทุกชนิดเพื่อเปลี่ยนแปลงสรีระให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศที่ต้องการ ประกอบด้วย การผ่าตัดอวัยวะเพศ การเสริมหรือตัดหน้าอก รวมถึงการผ่าตัดอื่น ๆเช่น ใบหน้า กล่องเสียง เป็นต้น โดยการผ่าตัดอวัยวะเพศมีแนวทางในการประเมินก่อนรับการผ่าตัดดังนี้

  • ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะความไม่สอดคล้องทางเพศ (Gender Dysphoria)
  • ผู้รับการผ่าตัดเข้าใจและให้ความยินยอมบนเอกสารยินยอมในการผ่าตัด
  • มีอายุตามเกณฑ์การผ่าตัด หรือได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  • ไม่มีโรคที่เป็นอันตรายจากการผ่าตัด หรือการใช้ยาระงับความรู้สึก
  • หากเป็นโรคทางจิตเวช จะต้องได้รับการรักษาและควบคุมอาการได้ดีก่อน
  • ในกรณีการผ่าตัดอวัยวะเพศจะต้องได้รับฮอร์โมนอย่างน้อย 12 เดือน และผ่านการใช้ชีวิตตามเพศที่ต้องการผ่าตัดข้ามเพศมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน

การประเมินก่อนผ่าตัดเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาด ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความกดดันทางจิตใจ และเข้าสู่กระบวนการข้ามเพศได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ที่มา : ผศ. พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ
ฝ่ายศัลยศาสตร์