เตรียมพร้อมลูกน้อยก่อนเข้าเรียนปีแรก

เตรียมพร้อมลูกน้อยก่อนเข้าเรียนปีแรก
  1. ควรพาไปรู้จักโรงเรียน และเล่นในโรงเรียนสักระยะหนึ่งเพื่อสร้างความคุ้นเคย
  2. ในวันเรียนวันแรก ให้ไปส่งเรียนตามปกติ พร้อมทั้งอธิบายให้เด็กฟังว่าจะรีบมารับกลับแล้วกลับบ้านทันที
  3. ต้องไปรับเด็กให้ตรงเวลาเมื่อถึงเวลาเลิกเรียน
  4. ในช่วงสัปดาห์แรก ชั่วโมงที่อยู่โรงเรียนไม่ควรนานเกินไปโดยเฉพาะเด็กเล็ก
  5. ควรตรวจสอบสมุดสุขภาพ และการรับวัคซีนครบตามกำหนด
  6. ควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันโรคก่อนไปโรงเรียน
  7. สอนให้รู้จักดูแลสุขอนามัย รักษาความสะอาด และล้างมือ
  8. การดูแลค้นร่างกายและจิตใ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ลูกน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ