เตรียมตัวสักนิดก่อนถึงวันนัดไปโรงพยาบาล

เตรียมตัวสักนิดก่อนถึงวันนัดไปโรงพยาบาล
  1. ยาเดิมเหลือกี่เม็ดนับมาให้เสร็จจากบ้าน
  2. ใส่ยาเดิมในถุงผ้าเพื่อให้แพทย์เห็นว่ามียาเหลือมากน้อยเพียงใด
  3. ถุงผ้าที่นำไปใช้เติมยาใหม่กลับมาบ้าน

ประโยชน์ของการนำยาจากบ้านไปให้แพทย์ดู (นำยาจากทุกแผนกรวมทั้งที่ซื้อกินเองไปทั้งหมด)

  1. ถ้ายาใดเหลือมาก แพทย์จะสอบถามเหตุผล และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย
  2. แพทย์จะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อนำยาไปด้วย เช่นเมื่อต้องอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาดยา การหยุดยา การระวังผลข้างเคียงของยา และประโยชน์ของยา เป็นต้น
  3. แพทย์จะพิจารณาได้ว่ายาทั้งหมดที่ใช้อยู่มีการตีกันหรือไม่ ซ้ำซ้อนหรือไม่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่หรือไม่

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล