เตรียมตัวขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด-19

เตรียมตัวขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด-19
  1. ตรวจสอบข้อมูลและมาตรการการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดอย่างละเอียด ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง
  2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าตลอดเวลา รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตรตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน
  4. เช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล
  5. ขณะอยู่บนเครื่องบิน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทางระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตามนโยบายสายการบิน
  6. หากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน เช่น ไปต่างประเทศ อาจถอดหน้ากาก เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แล้วรีบสวมกลับทันทีที่รับประทานเสร็จ
  7. การเดินทางภายในประเทศให้ลงทะเบียนการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกน QR Code ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด หากเดินทางต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎการเดินทางของประเทศนั้น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก