อาการบ่งชี้ภาวะครรภ์เป็นพิษสังเกตได้อย่างไร

อาการบ่งชี้ภาวะครรภ์เป็นพิษสังเกตได้อย่างไร

ความดันโลหิตสูง 140/90 มิลลิเมตรปรอท

ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ

บวมบริเวณแขน ขา มือ ใบหน้า ข้อเท้า และเท้า

น้ำหนักเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วผิดปกติ โดยปกติน้ำหนักแม่ จะเพิ่มที่เดือนละ 1.5-2 กิโลกรัม

ปวดศีรษะรุนแรง

ตาพร่ามัว

จุกเสียดแน่นลิ้นปี หรือบริเวณชายโครงขวา

หากพบอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์โดยทันที เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ศ. นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา