อันตรายแอบแฝงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

อันตรายแอบแฝงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

  1. โรคความดันโลหิตสูง
  2. โรคหัวใจ
  3. โรคหัวใจล้มเหลว
  4. โรคเบาหวาน
  5. โรคซึมเศร้า
  6. โรคหลอดเลือดสมอง เช่น เส้นเลือดในสมองแตก หรือตีบตัน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน