อยาปิดบังความเสี่ยงเมื่อไปพบแพทย์

อยาปิดบังความเสี่ยงเมื่อไปพบแพทย์

ขณะนี้เริ่มมีข้อมูลบุคลากรทางสาธารณสุขติดโรค COVID-19 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในหลาย ๆ ส่วน โดยสาเหตุที่พบ คือ ผู้ป่วยปิดบังความเสี่ยงของตนเอง และเข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุอื่น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เฝ้าระวัง และไม่ได้ป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ เนื่องจากชุดอุปกรณ์ป้องกันมีจำนวนจำกัด และผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติที่แท้จริงในขั้นตอนของการคัดกรอง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

  1. ทีมงานที่เกี่ยวข้องต้องถูกกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค 14 วัน ซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานได้มีจำนวนน้อยลง
  2. ในสถานพยาบาลบางแห่ง อาจต้องปิดแผนกหรือปิดการให้บริการในส่วนนั้น ๆ ไป เนื่องจากบุคลากรทุกคนกลายเป็นผู้สัมผัสโรค
  3. ผู้ป่วยบางส่วนอาจไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือรักษาล่าช้า เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

การปกปิดความเสี่ยงของผู้ป่วยไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น อีกทั้งอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและดูแลล่าช้า อาการอาจรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสชื้อในขณะทำการรักษา อาจติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักกันตัว ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ไม่พียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ