ห่างกันสักพัก ยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19

ห่างกันสักพัก ยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19

การรักษาระยะห่างทางสังคม (socal distancing) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี ได้แก่

  • กำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต หรือ 2 เมตร
  • สถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา เปลี่ยนเป็นการเรียน การสอนแบบออนไลน์
  • ปรับรูปแบบการทำงาน เป็นการทำงานอยู่บ้าน (work from home) เพื่อลดการเคลื่อนที่ของบุคคล
  • สั่งสินค้าออนไลน์ ใช้จ่ายเงินออนไลน์ ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อสื่อสาร เป็นการใช้โทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซไทม์ วิดีโอคอล ฯลฯ
  • ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ คนจำนวนมาก เช่น งานสัมมนา ชุมนุม ฯลฯ
  • งดกิจกรรมที่ต้องพูดกันเสียงดัง เช่น คอนเสิร์ต ผับ บาร์ กีฬา ฯลฯ
  • งดกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมที่มีการรวมตัว
  • งดการเดินทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ