ห่วงไต ห่างไกลเอ็นเสด

ห่วงไต ห่างไกลเอ็นเสด

NSAIDs (เอ็นเสด) หมายถึง ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้เป็นยาแก้ปวด บางชนิดใช้เป็นยาลดไข้ด้วย ตัวอย่างของเอ็นเสด เช่น ไอบูโพรเฟน ไพร็อกซิแคม ไดโคลฟีแนค อินโดเมธาชิน เมฟืนามิกแอชิด ชีลีคอกซิบ อีโตริคอกซิบ

การใช้เอ็นเสดในผู้ที่มีการทำงานของไตลดลง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จะทำให้ไตเสื่อมมากขึ้น ซึ่งอาจเสื่อมมากจนถึงขั้นต้องไปฟอกไต

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่มีค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่า 60 ml/min/1.73m2 เป็นผู้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ามซื้อเอ็นเสดใช้เอง เพราะจะทำให้กลายเป็นโรคไตเรื้อรังระดับ 4 และ 5 ซึ่งต้องไปฟอกไตในที่สุด

ผู้ที่ไม่เป็นโรคไตจะมีอัตราการกรองของไตไม่น้อยกว่า 90 ml/min/1.73m2 และไม่พบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล