หูด โรคผิวหนังที่พบบ่อย

หูด โรคผิวหนังที่พบบ่อย

เกิดจากการติดเชื้อ HPV (human papilloma vis) ที่ผิวหนัง และเยื่อบุผนทางแผลหรือรอยถลอกด้วยการสัมผัสดยตรงจากผิวหนังคนที่เป็นหูด เช่น รอยถลอก ผิวหนังที่เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด หรือเป็นแผลหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านทางสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น สระว่ายน้ำ หรือสถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ หรือการติดเชื้อที่ผิวหนัง จะทำให้เชื้อเข้าสู่เชลล์ผิวหนังได้ง่าย เกิดเป็นโรดหูดขึ้น

หูดที่ผิวหนังแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้

  1. หูดบริเวณผิวหนัง (cutaneous lesion) เช่น หูดที่ผิวหนัง ฝ่ามือและเท้า เกิดจากเชื้อ HPV ชนิด 1, 2, 27, 57
  2. หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนัง (muco-cutaneous lesion) เซ่น หูดที่บริเวณอวัยวะพศ หรือพูดหงอนไก่ เกิดจากเชื้อ HPV ชนิด 6, 11 ส่วนเชื้อ HPV ชนิด 16, 18, 31 จะมีความสัมพันธ์กับมะร็งปากมดลูก เป็นต้น

โรดหูดสมารกติดต่อได้จกการสัมผัส ผู้ที่เป็นหูดควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา โดยแพทย์จะเลือกการรักษาด้วยวิธีใดนั้น พิจารณาตามชนิดของหูดในผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป