หลักการในการควบคุมโรคระบาด โควิด-19

หลักการในการควบคุมโรคระบาด โควิด-19
  1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสุขภาวะที่ดีที่สุด
  2. ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
  3. สร้างความต้านทานโรคได้ กำหนดระยะห่างของบุคคล แต่ละคนอย่างน้อย 2 เมตร เช่นยืนพูดคุย และ ควรใส่หน้กากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ไปในที่ชุมชน รถไฟฟ้า รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ
  4. ลดการเข้าสู่สังคม socal distancing อยู่บ้าน ไม่ไปรวมกลุ่ม ลดการสัมผัสคนหมู่มาก
  5. ลดการเคลื่อนย้ายประชากร งดการเดินทาง เพราะจะเป็นการเพิ่มการสัมผัสโรค และเคลื่อนย้ายโรค ทำให้ยากต่อการควบคุม
  6. มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ และผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมโรค เมืองไทยเป็นแหล่งอาหาร ไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร เพราะไม่ได้มีผลกระทบกับระบบขนส่งอาหาร
  7. ผู้สัมผัสโรค จะต้องไม่แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด กักตัวเองอย่างน้อย 14 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ