หน้ากากกับโควิด-19

หน้ากากกับโควิด-19

หลักปฏิบัติสำคัญเพื่อป้องกันตนเองและการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนึ่งคือ การใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ที่ป่วยและไม่ป่วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การควบคุมโรค ของประเทศในแถบเอเชียที่ทำได้ดีกว่าประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้ มีการศึกษาในประเทศจีน ที่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของการใส่หน้ากากกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคในผู้โดยสารรถประจำทาง พบว่า ผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยขณะโดยสารรถประจำทางมีโอกาสสัมผัสและติดโรคน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

คำแนะนำ

  • เคร่งครัดการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ถึงแม้ว่าการระบาดของโรคจะลดลง
  • ผู้ที่ใช้หน้ากากผ้า ควรมีหน้ากากผ้าสำรองหลายอัน เพื่อที่จะซักทำความสะอาดทุกวัน
  • หน้ากากอนามัยเมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรแยกทิ้งใส่ถุงปิดมิดชิด
  • ล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลก่อนจับหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ